کارگاه یکروزه علمی و پژوهشی قرارگاه شهید سیاهکالی مرادی